ارسباران؛ نگین سبزی در صدف حفاظت

ارسباران؛ نگین سبزی در صدف حفاظت

به نام خدا این مقاله در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۷۸ در روزنامه ایران به شماره ۱۲۰۸ سال پنچم چاپ و به قلم مرحوم افروز صادقی چاپ شده است. محتوای آن، بیان زیبایی های منطقه ارسباران، کمبود ها و ضرورت های آن است. در این مقاله با انواع جانوارن منطقه آشنا…